Complete repertoire

Het repertoire van One More Day
(vernieuwd per 28-10-’21)

1        One more day

2        All for me grog

3        Fiddlers green                                                solo     Jan S

4        Fields of Athenry                                            solo     Harry / Jan

5        De machtigste koning van storm en van wind

6        Mingulay boatsong

7        Rolling home                                                  solo     Gerben

8        Steal away

9        Blow ye winds in the morning

10        It Hert fan Fryslân

11        Last shanty                                                     solo

12        Sonny’s dream                                                solo     Jan

13        Leaving of Liverpool

14        Pay me my money

15        Roll on the day

16        West zuid west van Ameland

17        Laat maar waaien  (Pater Moeskroen)

18        Molly Malone

19        Laat maar waaien

20        I’ll tell me ma

21        Down by the Dockyard Wall                          solo     Jaap

22        Ferryman                                                       solo

23        Les Gabiers de Misaine

24        Leaving Johnny                                              solo

25        Müde kehrt ein Steuermann zurück

26        Die Windjammer kommen

27        It’s five o’clock in the morning

28        Een visserman

29        Icy acres                                                         solo     Rik

30        See, see, do wide see                                    solo     Siebo

31        Skûtsjesile

32        In ons kleine stamcafeetje

33        The Moonshiner

34        The Rose of Allendale

35        Dumbarton’s drums                                       solo     Oeds

36        House of Mac Donald                                    solo     Gerrit

37        De zeilers van Friesland

38        Syn leafde foar sea

39        The Rose of Tralee

40        Rolling down to old Maui

41        Limejuice ship

42        Don’t give up                                                 solo     Rien

43        Come far away

44        Cigarettes, whiskey and wild, wild woman

45        Fisk fan de see

46        Ten thousand miles away

47        Lord Franklin                                                  solo     Oeds

48        Ned’s Lament                                                 solo

49        Ruzje wyn.

50        The wild Nothern Sea

51        Hoog in ’t noorden

52        Home from the sea

53        De gouden eeuw

54        Helemaal niets

55        It’s good to see you

56        Mannen taan het zeil

57        Take me home

58        My Bonnie is over the ocean

59        De Neeltje Jacoba

60        Whitby Harbour

61        Heimwee naar thuis                                      solo Wobbe

62        Only rivers run free

63        Winden en wolken

64        The mountains of Mourne

**************************************************************************

A          De verzonken stad

B          Sierra madre del sur

C          Het kleine cafe aan de haven

D         Op de sluizen van IJmuiden

E          Mooi Volendam

F          It woanskip                                                    solo     Siebo

G         Wieringen

H         De stoarmige winterjûn

I           De wâldsang

J           De Friezen sjonge                                          solo     Oeds

K          Fries om útens                                               solo     Oeds

L          Koe ik mar efkens dyn antlit wer sjen

M        It Heitelân

N         Boppe ús de blauwe loften

O         Potpourri I

P          Seemann deine Heimat ist das Meer

Q         Sloop John B

R          Ketelbinkie

S           Droomland